Privacyverklaring | AmbuWerk Nederland

1: INLEIDING

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

2: Bescherming van de privacy

AmbuWerk Nederland hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.
1. Bij een bestelling of inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Daarmee geeft u toestemming en dat is voldoende als verwerkingsovereenkomst. Waar verder nodig vragen wij u toestemming voor gegevensverwerking,
2. Als we u toestemming vragen, doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal.
3. AmbuWerk Nederland zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn.
4. Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen en u kunt uw standpunt ten aanzien van het verzamelen van gegevens ten alle tijden aangeven via info@ambuwerk.nl.
5. De privacyverklaring van AmbuWerk Nederland is in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG ons oplegt.

3: Verzamelen van gegevens

AmbuWerk Nederland verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Sommige gegevens worden dooru aangeleverd, andere worden geautomatiseerd verzameld. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:
1. Bij een bezoek aan onze websites
2. Door contact op te nemen met AmbuWerk Nederland (bestelling, vragen, aanmeldingen)
3. Bij inschrijving en registratie voor een cursus of opleiding door u of uw werkgever
4. Door interactie met ons op social media

3.1 Bij een bezoek aan onze website
Als u onze website bezoekt, ongeacht of u uiteindelijk een inschrijving doet of bestelling plaatst, ontvangen wij via uw ip-adres.
3.2 Door contact op te nemen met AmbuWerk Nederland
Wanneer u de hulp van AmbuWerk Nederland inroept voor bestellingen, vragen, aanmeldingen of andere ondersteuning, dan verzamelen we gegevens over u in kader van klantondersteuning en het van dienst zijn van u als klant.
3.3 Bij inschrijving en registratie voor een cursus of opleiding door u of uw werkgever
We verzamelen uw NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum, consumptiegewoonten en geldigheid certificaat/diploma zodat we u persoonlijk kunnen benaderen en informeren over de status van uw inschrijving/registratie. Tevens houden we u op de hoogte van de geldigheid van uw certificaat/diploma en roepen wij u jaarlijks op voor de herhalingsmogelijkheden.
3.4 Door interactie met ons op social media
Als u ons op social media aanschrijft, noemt of volgt worden de gegevens die op het desbetreffende platform in uw profiel heeft opgenomen voor ons inzichtelijk. Deze gegevens gebruiken we om u via datzelfde kanaal productinformatie, aanbiedingen en ondersteuning te kunnen bieden.

4: Toestemming

Buiten het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens, vragen we u altijd uitdrukkelijk om toestemming om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.

5: Beveiliging van uw gegevens

Wij zorgen dat uw gegevens bij ons adequaat beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan in overeenstemming met de wettelijke eisen.

6: Inzage en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen. U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen
• inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben
• het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben
• het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben

7: Bewaartermijn van uw gegevens

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Wij kijken naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Maximaal bewaren wij de gegevens 7 jaar als u geen klant meer bent. Bent u klant dan bewaren wij u gegevens voor het doel dat deze zijn verzameld.

8: Klachten

U kunt bij klachten terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Data Protection Officer (DPO). M. van Schoonhoven Telefoonnummer: 070-3194234
E-mailadres: mariska@ambuwerk.nl
Als u vindt dat wij u daarna niet op de juiste manier verder helpen, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacywetgeving in Nederland. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe een klacht ingediend kan worden.

9: Invoering

Bovenstaande privacyverklaring treedt uiterlijk 25 mei 2018 in werking en daarmee vervallen per direct eerder gepubliceerde privacyverklaringen.

10: Contact

Heeft u nog vragen over deze verklaring? Neem dan contact op via info@ambuwerk.nl.