Privacy

PRIVACYVERKLARING AMBUWERK NEDERLAND

1 Inleiding
Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij
over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons
houden aan de geldende privacywetgeving.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u
ontvangen.

2 Bescherming van de privacy
AmbuWerk Nederland hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.
1. Bij een bestelling of inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Daarmee geeft u toestemming en dat is voldoende als verwerkingsovereenkomst. Waar verder nodig vragen wij u toestemming voor gegevensverwerking,
2. Als we u toestemming vragen, doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal.
3. AmbuWerk Nederland zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn.
4. Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen en u kunt
uw standpunt ten aanzien van het verzamelen van gegevens ten alle tijden aangeven via info@ambuwerk.nl.
5. De privacyverklaring van AmbuWerk Nederland is in overeenstemming met de voorwaarden en
verplichtingen die de AVG ons oplegt.

3 Verzamelen van gegevens
AmbuWerk Nederland verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Sommige gegevens worden door u aangeleverd, andere worden geautomatiseerd verzameld.
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:
1. Bij een bezoek aan onze websites.
2. Door contact op te nemen met AmbuWerk Nederland (bestelling, vragen, aanmeldingen).
3. Bij inschrijving en registratie voor een cursus of opleiding door uzelf of uw werkgever.
4. Door interactie met ons op social media.
5. Door deel te nemen aan een van onze opleidingen.

3.1 Bij een bezoek aan onze website
Als u onze website bezoekt, ongeacht of u uiteindelijk een inschrijving doet of bestelling plaatst, ontvangen wij via uw IP-adres.
3.2 Door contact op te nemen met AmbuWerk Nederland
Wanneer u de hulp van AmbuWerk Nederland inroept voor bestellingen, vragen, aanmeldingen of andere ondersteuning, dan verzamelen we gegevens over u in kader van klantondersteuning en het van dienst zijn van u als klant.
3.3 Bij inschrijving en registratie voor een cursus of opleiding door u of uw werkgever
We verzamelen uw NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum, consumptiegewoonten en geldigheid certificaat/diploma zodat we u persoonlijk kunnen benaderen en informeren over de status van uw inschrijving/registratie. Tevens houden we u op de hoogte van de geldigheid van uw certificaat/diploma en roepen wij u jaarlijks op voor de herhalingsmogelijkheden en kunnen u e-mails sturen in de vorm van een nieuwsbrief of u berichten als opvolging van een gevolgde cursus.
3.4 Door interactie met ons op social media
Als u ons op social media aanschrijft, noemt of volgt worden de gegevens die op het desbetreffende
platform in uw profiel heeft opgenomen voor ons inzichtelijk. Deze gegevens gebruiken we om u via
datzelfde kanaal productinformatie, aanbiedingen en ondersteuning te kunnen bieden.
3.5 Door deel te nemen aan een van onze opleidingen kunt u worden gefotografeerd. U kunt vooraf aan de cursus (schriftelijk dmv een formulier) bij ons kenbaar maken als u dit niet wilt. Achteraf kunnen wij geen foto’s verwijderen.

4 Toestemming
Buiten het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens, vragen we u altijd uitdrukkelijk om
toestemming om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.

5 Beveiliging van uw gegevens
Wij zorgen dat uw gegevens bij ons adequaat beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan in
overeenstemming met de wettelijke eisen.

6 Inzage en wijziging van uw gegevens
Als u vragen heeft of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact met
ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen
• inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben
• het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben
• het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor
wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben

7 Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens of vanuit verplichting op deze gegevens berust 7 jaar.

8 Klachten
U kunt bij klachten terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Data Protection Officer (DPO): M. van Schoonhoven Telefoonnummer: 070-3194234
E-mailadres: mariska@ambuwerk.nl
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier verder helpen, kunt u een klacht hierover indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende
privacywetgeving in Nederland. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe een klacht
ingediend kan worden.

9 Invoering
Bovenstaande privacyverklaring treedt uiterlijk 25 mei 2018 in werking en daarmee vervallen per
direct eerder gepubliceerde privacy verklaringen.

10 Contact
Heeft u nog vragen over deze verklaring? Neem dan contact op via info@ambuwerk.nl.