Skip to main content
03 juli, 2024
Volg ons:

Ontruiming BHV – uitgebreid stappenplan

03 juli, 2024

Bedrijfshulpverlening (BHV) is een essentieel onderdeel van de veiligheidsmaatregelen binnen elke organisatie. Het effectief kunnen ontruimen van een gebouw tijdens noodsituaties zoals brand, gaslekken, of andere gevaren, is cruciaal voor de veiligheid van alle aanwezigen. In deze blogpost zullen we ten eerste diepgaand ingaan op het begrip ontruiming in de bedrijfshulpverlening (BHV). Vervolgens bespreken we het stappenplan voor ontruiming voor de bedrijfshulpverleners (BHV), en andere relevante aspecten om ervoor te zorgen, dat uw bedrijf goed voorbereid is op noodsituaties.

BHV herhalingscursus

Wat is een ontruiming?

Een ontruiming door bedrijfshulpverleners (BHV) verwijst naar de georganiseerde evacuatie van een gebouw onder leiding van opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV’ers) tijdens een noodsituatie. Deze evacuatie is er immers op gericht om alle aanwezigen snel en veilig naar een veilige locatie te brengen, zoals een verzamelplaats buiten het gebouw.

Belang van een ontruimingsplan

Een goed uitgewerkt ontruimingsplan is van levensbelang. Het zorgt ervoor, dat iedereen weet, wat er van hen wordt verwacht en welke stappen ze moeten volgen tijdens een noodsituatie. Dit minimaliseert namelijk paniek en chaos, wat cruciaal is voor een veilige evacuatie.

Noodzaak om te ontruimen

Als duidelijk wordt, dat blussen niet werkt of niet mogelijk is, moet de BHV-er zo snel als mogelijk is, starten met de ontruiming. Een BHV-er moet niet beginnen met blussen als de rook een dunne laag aan het plafond vormt, ruim boven de lengte van een volwassen persoon. Ook als de vlamlengte ongeveer gelijk is aan een armlengte moet zo snel mogelijk begonnen worden met de ontruiming.

Doorloop daarbij de volgende stappen:

 • Verwijder uzelf van de brandruimte
 • Sluit daarbij de deur van de brandruimte
 • Alarmeer vervolgens de brandweer
 • Laat uw BHV collega´s weten, dat u gaat ontruimen
 • Start met ontruimen op basis van een stappenplan ontruiming

Naast brand kunnen er namelijk ook andere oorzaken zijn, die een ontruiming rechtvaardigen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Wateroverlast
 • Een ongeval met gevaarlijke stoffen
 • Een bommelding
 • Een dreiging van buiten zoals een gaswolk van een bedrijf in de buurt

Stappenplan ontruiming door bedrijfshulpverleners (BHV)

Een effectief ontruimingsplan bestaat uit verschillende stappen, die nauwkeurig moeten worden gevolgd om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen. Hieronder volgt een gedetailleerd stappenplan voor een ontruiming door BHV-ers:

1. Voorbereiding

Risicoanalyse

Het begint allemaal met het identificeren van potentiële gevaren en risico’s in het gebouw. Dit kan variëren van bijvoorbeeld brandrisico’s tot chemische lekkages en andere noodsituaties.

Ontruimingsplan ontwikkelen

Op basis van de risicoanalyse wordt een gedetailleerd ontruimingsplan opgesteld. Dit plan moet onder andere de volgende elementen bevatten:

 • Duidelijke vluchtroutes en nooduitgangen.
 • Verzamellocaties buiten het gebouw.
 • Communicatieprotocollen tijdens een evacuatie.
 • Taken en verantwoordelijkheden van BHV-ers.
Opleiding BHV’ers

BHV-ers moeten goed getraind zijn en regelmatig bijgeschoold worden. Ze moeten bijvoorbeeld weten, hoe ze moeten reageren op verschillende noodsituaties, hoe ze een evacuatie moeten leiden en hoe ze eerste hulp kunnen verlenen.

2. Alarm slaan

Brandmelders en alarmsystemen

Zorg ervoor, dat alle brandmelders en alarmsystemen in het gebouw goed werken en regelmatig worden getest. Wanneer een noodsituatie zich voordoet, moeten deze systemen immers snel en betrouwbaar het alarm kunnen activeren.

Communicatie

Bij het slaan van alarm is duidelijke communicatie cruciaal. Iedereen in het gebouw moet onmiddellijk geïnformeerd worden over de noodsituatie en de noodzaak om te evacueren. Ten eerste maakt u zichzelf herkenbaar als BHV-er door het aantrekken van uw BHV-vestje. Hou vervolgens ook uw telefoon of portofoon bij de hand.

3. Evacuatie

BHV-ers inzet

Tijdens de evacuatie spelen BHV-ers een sleutelrol. Ze zorgen er namelijk voor, dat iedereen het gebouw snel en veilig verlaat, volgen de vluchtroutes en vermijden obstakels. Neem als BHV-er de leiding als medewerkers niet snel genoeg actie ondernemen. Veel mensen vertonen bij brand immers kuddedier gedrag. Hierom wachten ze vaak, totdat iemand anders het initiatief neemt. Door als bedrijfshulpverlener wel te reageren op het gevaar en de leiding te nemen, verkort u de algehele reactietijd.

Gebruik van vluchtroutes

Het is belangrijk, dat iedereen zich aan de aangewezen vluchtroutes houdt. Samengevat deze routes moeten vrij zijn van obstakels en goed gemarkeerd zijn met nooduitgangsborden.

4. Verzamelen

Verzamelpunten

Na de evacuatie moeten alle medewerkers en bezoekers zich verzamelen op de aangewezen verzamelpunten. Deze punten moeten op veilige afstand van het gebouw liggen en duidelijk aangegeven zijn.

Controle

Op de verzamelpunten controleren BHV-ers of iedereen aanwezig is. Vervolgens rapporteren ze eventuele vermissingen aan de hulpdiensten en coördineren verdere stappen.

5. Nazorg

Evaluatie

Na de ontruiming is het vervolgens belangrijk om de hele operatie te evalueren. Wat ging goed? Wat kan er verbeterd worden? Deze evaluatie helpt immers om toekomstige ontruimingen nog effectiever te maken.

Communicatie

Tot slot informeer alle medewerkers over de afloop van de ontruiming en eventuele verbeterpunten. Zorg ervoor, dat iedereen op de hoogte is van de resultaten en de lessen die zijn geleerd.

Wat u leert tijdens een BHV cursus

Een Bedrijfshulpverlening (BHV) cursus biedt uitgebreide training aan medewerkers om hen voor te bereiden op verschillende noodsituaties, waaronder het uitvoeren van een veilige en efficiënte ontruiming. De ontruimingsprocedures, die tijdens een BHV cursus worden geleerd, zijn cruciaal voor het waarborgen van de veiligheid van alle aanwezigen in een gebouw tijdens een noodsituatie. Hieronder wordt gedetailleerd beschreven, wat u precies leert tijdens een BHV cursus over de ontruiming.

Basisprincipes van ontruiming

Doel van ontruiming

Een van de eerste dingen, die BHV-ers leren, is het doel van een ontruiming: het snel en veilig evacueren van iedereen uit het gebouw bij een noodsituatie, zoals bijvoorbeeld brand, gaslekkage, of andere gevaren. Het uiteindelijke doel is immers om levens te redden en verwondingen te voorkomen.

Typen noodsituaties

BHV-ers worden geïnformeerd over verschillende typen noodsituaties waarvoor een ontruiming nodig kan zijn. Dit kan variëren van onder meer branden, chemische lekkages, bommeldingen tot natuurrampen zoals aardbevingen.

Ontruimingsplannen en -procedures

Ontwikkeling van een ontruimingsplan

Een BHV cursus behandelt de elementen van een effectief ontruimingsplan. Dit omvat onder meer:

 • Vluchtroutes: Identificatie en markering van veilige vluchtroutes.
 • Nooduitgangen: Het belang van voldoende en goed gemarkeerde nooduitgangen.
 • Verzamelplaatsen: Aanwijzing van veilige verzamelplaatsen buiten het gebouw waar iedereen zich na de ontruiming moet verzamelen.
 • Communicatieprotocollen: Hoe communicatie moet worden gehandhaafd tijdens een ontruiming.
Rollen en verantwoordelijkheden

Elke BHV-er leert zijn of haar specifieke rol en verantwoordelijkheden tijdens een ontruiming. Dit kan bijvoorbeeld omvatten:

 • Ontruimingsleider: De persoon die de ontruiming coördineert.
 • Afdelingsverantwoordelijke: BHV-ers, die verantwoordelijk zijn voor specifieke afdelingen of zones.
 • Verzamelplaatsbeheerder: Persoon, die toezicht houdt op de verzamelplaats en controleert of iedereen aanwezig is.

Alarm- en meldingsprocedures

Het slaan van alarm

BHV-ers leren hoe en wanneer ze het alarm moeten activeren. Dit omvat:

 • Brandmelders en alarmsystemen: Hoe handbrandmelders en automatische alarmsystemen werken en hoe ze moeten worden geactiveerd.
 • Communicatie: Hoe een duidelijke en kalme boodschap moet worden overgebracht aan alle aanwezigen om paniek te voorkomen.
Interne en externe communicatie

BHV’ers leren hoe ze effectief moeten communiceren met zowel interne medewerkers als externe hulpdiensten. Dit omvat:

 • Interne communicatie: Het gebruik van portofoons of andere communicatiemiddelen om contact te houden met andere BHV-ers.
 • Externe communicatie: Het informeren van hulpdiensten zoals de brandweer, politie en medische hulpverleners.

Begeleiden van evacuatie

Vluchtroutes en uitgangen

BHV-ers leren hoe ze mensen veilig door de vluchtroutes naar de nooduitgangen moeten leiden. Ze leren:

 • Routeplanning: Hoe de vluchtroutes van tevoren moeten worden gepland en beoefend.
 • Obstakels en gevaren: Hoe te handelen bij obstakels of gevaarlijke situaties op de vluchtroute.
Assisteren van hulpbehoevenden

Speciale aandacht wordt besteed aan het assisteren van mensen, die extra hulp nodig hebben, zoals:

 • Ouderen en Gehandicapten: Hoe zij veilig en effectief kunnen worden geholpen tijdens een ontruiming.
 • Kinderen: Specifieke procedures voor het evacueren van kinderen in scholen of kinderdagverblijven.

Verzamelen en controleren

Verzamelplaatsen

BHV-ers leren, hoe ze ervoor kunnen zorgen, dat iedereen zich op de aangewezen verzamelplaatsen verzamelt. Dit omvat:

 • Controlelijsten: Gebruik van controlelijsten om te verifiëren of iedereen aanwezig is.
 • Meldingen: Rapporteren van eventuele vermissingen aan de ontruimingsleider en hulpdiensten.

Evaluatie en nazorg

Evaluatie van de ontruiming

Na de ontruiming leren BHV-ers, hoe ze de operatie moeten evalueren. Dit omvat:

 • Debriefing: Het houden van een debriefing om de ontruiming te bespreken en verbeterpunten te identificeren.
 • Documentatie: Het vastleggen van de evaluatie en aanbevelingen voor toekomstige verbeteringen.

Psychologische nazorg

BHV-ers leren ook over het belang van psychologische ondersteuning na een noodsituatie. Dit kan betekenen:

 • Ondersteuning bieden: Bieden van eerste psychologische hulp aan collega’s die emotioneel getroffen zijn door de gebeurtenis.
 • Doorverwijzing: Het doorverwijzen van medewerkers naar professionele hulpverleners indien nodig.

Praktische oefeningen en simulaties

Realistische scenario’s

Tijdens de BHV cursus worden realistische scenario’s gesimuleerd om BHV-ers voor te bereiden op echte noodsituaties. Deze oefeningen omvatten:

 • Brand simulaties: Oefeningen waarin een brand wordt nagebootst en BHV-ers de procedures moeten volgen om het gebouw te ontruimen.
 • Evacuatieoefeningen: Regelmatige evacuatieoefeningen om ervoor te zorgen dat alle medewerkers bekend zijn met de vluchtroutes en noodprocedures.

Feedback en verbetering

Na elke oefening wordt feedback gegeven en worden verbeterpunten besproken. Dit helpt BHV-ers om hun vaardigheden te verfijnen en eventuele zwakke punten in de procedures te identificeren en aan te pakken.

Specifieke taken van een BHV’er tijdens een ontruiming

Een BHV-er heeft specifieke taken tijdens een ontruiming, die van cruciaal belang zijn voor de veiligheid van iedereen in het gebouw. Hieronder staan enkele van deze taken:

1. Alarm, signaleren en alarmeren

Bij het eerste teken van een noodsituatie moet een BHV-er onmiddellijk het alarm activeren. Dit omvat het indrukken van handbrandmelders en het informeren van alle aanwezigen over de noodsituatie.

2. Begeleiden van de evacuatie

BHV-ers leiden de evacuatie en zorgen ervoor, dat iedereen het gebouw snel en veilig verlaat. Ze wijzen mensen de weg naar de dichtstbijzijnde nooduitgangen en zorgen ervoor, dat de vluchtroutes vrij blijven.

3. Assisteren van hulpbehoevenden

Speciale aandacht wordt gegeven aan mensen, die extra hulp nodig hebben, zoals ouderen, kinderen, of mensen met een beperking. BHV-ers helpen deze personen om veilig het gebouw te verlaten.

4. Controle op verzamelpunten

Na de evacuatie zorgen BHV-ers ervoor, dat iedereen zich op de juiste verzamelpunten bevindt. Ze controleren de aanwezigheid van alle medewerkers en bezoekers en rapporteren eventuele vermissingen aan de hulpdiensten.

5. Samenwerking met hulpdiensten

Bij aankomst van de hulpdiensten verstrekken BHV-ers alle benodigde informatie over de situatie. Informeer de hulpdiensten over de volgende punten:

 • Is iedereen het gebouw uit? En zo ja, waar zijn ze opgevangen? Zo nee, hoeveel mensen zijn er nog in gevaar? Is bekend waar ze zijn?
 • Zijn er slachtoffers? Zo ja, hoeveel en waar zijn ze nu?
 • Waar is het gevaarlijke incident?
 • Hoe kunnen de hulpdiensten bij bijvoorbeeld de brand komen?
 • Is er een plattegrond van het gebouw beschikbaar?
 • Zijn er gevaren in de directe omgeving?
 • Wat is er gedaan door de BHV?

Nazorg en evaluatie na een ontruiming

Na een ontruiming is het van groot belang om de gehele operatie te evalueren en te zorgen voor nazorg. Dit omvat:

Evaluatie van de ontruiming

Het evalueren van de ontruiming helpt om te leren van de ervaringen en om verbeteringen aan te brengen voor toekomstige noodsituaties. Dit kan door middel van een debriefing met alle betrokkenen.

Communicatie met medewerkers

Het is belangrijk om alle medewerkers te informeren over de uitkomst van de ontruiming en de geleerde lessen. Dit zorgt voor transparantie en helpt bij het versterken van de veiligheidsprocedures.

Psychologische nazorg

Noodomstandigheden kunnen stressvol zijn. Het aanbieden van psychologische ondersteuning aan medewerkers, die dit nodig hebben, kan helpen om de impact van de gebeurtenis te verminderen.

BHV ontruiming – Conclusie

Een goed georganiseerde ontruiming door de bedrijfshulpverlening (BHV) is van cruciaal belang voor de veiligheid van alle aanwezigen in een gebouw tijdens een noodsituatie. Door een gedetailleerd stappenplan te volgen en ervoor te zorgen, dat alle BHV-ers goed getraind zijn, kunnen bedrijven de risico’s minimaliseren en zorgen voor een veilige evacuatie. Regelmatige oefeningen en evaluaties zijn essentieel om de procedures up-to-date te houden en continu te verbeteren. Investeren in een solide BHV-structuur is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook een morele verantwoordelijkheid van elke organisatie. Zorg ervoor, dat uw bedrijf goed voorbereid is op noodsituaties en bescherm de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers.

Interessante blogs

Lees meer blogs van AmbuWerk Nederland

Redactioneel Team AmbuWerk Nederland
error: