Skip to main content
12 juni, 2024
Volg ons:

De taken van een BHV er bij brand

12 juni, 2024

De belangrijke rol van de bedrijfshulpverlener (BHVér) bij brand incidenten in bedrijven

In de omgeving van bedrijven zijn er verschillende risico’s, waarmee werknemers dagelijks worden geconfronteerd. Een van de meest verontrustende en potentieel verwoestende risico’s is een brandincident. Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) spelen een essentiële rol bij het waarborgen van de veiligheid van werknemers en het beperken van schade bij brand. In deze blog post onderzoeken we de taken van BHV ‘ers bij brand incidenten in bedrijven.

Hoeveel bedrijfsbranden vinden er in Nederland plaats?

Om de cruciale rol van BHV’ers bij brandincidenten te begrijpen, moeten we eerst de omvang van het probleem begrijpen. In Nederland vinden jaarlijks duizenden brandincidenten plaats, variërend van kleine incidenten tot grootschalige rampen. Volgens statistieken van de Brandweeracademie vonden er in 2020 bijvoorbeeld ongeveer 118.000 brandincidenten plaats in Nederland. Deze incidenten variëren van woningbranden tot industriële branden en branden in commerciële gebouwen. Binnen deze brede context zijn branden in bedrijven een specifiek aandachtspunt, gezien de potentiële impact op werknemers, eigendommen en bedrijfscontinuïteit. Statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tonen aan dat ongeveer 1 op de 10 branden plaatsvond in een bedrijf of instelling. Dit onderstreept de noodzaak van een effectief brandpreventie- en responsplan binnen bedrijven, met BHV’ers als essentiële spelers.

Taken van de BHV ’er bij brand

De taken van BHV’ers bij brandincidenten zijn gevarieerd en omvatten zowel preventieve maatregelen als acties tijdens en na een brand. Een van de primaire taken van BHV’ers is het waarborgen van een veilige werkomgeving door middel van adequate brandpreventie. Dit omvat het identificeren en minimaliseren van brandrisico’s, regelmatige controle van brandblusmiddelen en evacuatieprocedures, en het verstrekken van training aan medewerkers over brandveiligheid.

Brand BHV – Evacuatieprocedures

De volgorde is belangrijk, het alarmeren en het voorkomen en beperken van persoonlijk letsel zijn kerntaken, die de BHVér altijd als eerste uitvoert. Tijdens een brandincident zijn BHV’ers verantwoordelijk voor het initiëren en coördineren van de evacuatieprocedures. Ze moeten snel en efficiënt reageren door alarmen te activeren, het gebied te evacueren en hulp te bieden aan werknemers, die mogelijk in gevaar zijn. BHV’ers zijn getraind in het gebruik van brandblusmiddelen en kunnen proberen kleine branden te blussen voordat de brandweer arriveert, maar hun primaire focus ligt op het veilig evacueren van alle aanwezigen en het eventueel verlenen van eerste hulp.

Hoeveel BHV’ers zijn er nodig bij een brand?

Het is wettelijk niet vastgelegd hoeveel BHVérs een bedrijf moet hebben. Het bedrijf moet op basis van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) het juiste aantal BHV’ers aanstellen. De Arbowet heeft alleen bepaald, dat het bedrijf “voldoende BHV’ers” moet aanstellen, maar noemt geen aantallen.

Ondersteunende rol van de BHV’ er

Het belang van BHV’ers wordt ook duidelijk in de nasleep van een brandincident. Na de evacuatie zijn BHV’ers verantwoordelijk voor het coördineren van de hulpverlening aan werknemers, het verstrekken van eerste hulp indien nodig en het assisteren van hulpdiensten bij hun inspanningen. Ze fungeren als de brug tussen werknemers en professionele hulpverleners, en hun snelle en georganiseerde reactie kan levens redden en de schade beperken.

Brandpreventie

Naast hun operationele taken spelen BHV’ers ook een cruciale rol bij het ontwikkelen en implementeren van een effectief brandpreventie- en responsplan binnen het bedrijf. Ze helpen bij het identificeren van risico’s, het opstellen van evacuatieplannen en het trainen van werknemers. Deze proactieve benadering draagt bij aan het verminderen van het risico op brandincidenten en vergroot de veerkracht van het bedrijf in geval van nood.

Brand BHV – Wettelijke vereisten

Het belang van BHV’ers bij brandincidenten wordt nog verder benadrukt door de wettelijke vereisten in Nederland. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening, waaronder het aanstellen en trainen van BHV’ers. Deze wettelijke vereisten onderstrepen de erkenning van de cruciale rol die BHV’ers spelen bij het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van werknemers.

In een bredere context kunnen effectieve BHV-maatregelen niet alleen levens redden en schade beperken, maar ook de operationele continuïteit van bedrijven waarborgen. Een goed voorbereid en getraind BHV-team kan de downtime na een brandincident minimaliseren, wat kan resulteren in aanzienlijke kostenbesparingen en een sneller herstel van bedrijfsactiviteiten.

Wat leert u op een door het NIBHV gecertificeerde BHV cursus over brand?

In het brandbestrijdingsgedeelte van de BHV cursus leert u over de taken van een bedrijfshulpverlener (BHV’er) en hoe een BHV-interventie verloopt. U krijgt antwoord op vragen zoals: Wat zijn uw taken bij brand en rook? Wanneer moet u direct evacueren? U leert over brandgedrag, hoe een brand zich ontwikkelt en hoe u veilig kleine branden kunt blussen met de juiste blusmiddelen. Als BHV’er draagt u bij aan de brandveiligheid op de werkplek.

De competenties die nodig zijn voor brandbestrijding omvatten:

 • BHV-taken bij brand en rook
 • Brandgedrag en rookontwikkeling
 • Gevaren bij brand
 • Verschillende stadia van een brand
 • Melden van een brand en gebruik van communicatiemiddelen
 • Kenmerken van brandbare stoffen en keuze van het juiste blusmiddel
 • Blusmiddelen en kleine blusapparatuur
 • Bestrijding van beginnende branden en voorkoming van uitbreiding
 • Procedure voor het controleren, openen en sluiten van deuren
 • Herkenning en rapportage van gevaarlijke stoffen

Brand BHV – Evacuatie

In het evacuatiegedeelte leert u over de BHV-taken en de procedure bij evacuaties. U krijgt inzicht in de rol van de BHV bij brand en rook, waarbij uw veiligheid altijd voorop staat. Daarnaast leert u over de beschikbare faciliteiten in een gebouw om een snelle evacuatie mogelijk te maken en krijgt u tips om evacuaties soepel te laten verlopen. U leert hoe u een evacuatie organiseert, begeleidt en hoe u de hulpdiensten informeert.

De competenties van een BHV’er bij evacuatie zijn onder meer:

 • Begrip van evacuatieplannen
 • Organisatie en uitvoering van evacuaties
 • Kennis van aanwezige evacuatievoorzieningen (nooduitgangen, noodverlichting, brandweerliften, vluchttrappen, enz.)
 • Vertrouwdheid met evacuatie- en alarmeringsprocedures.

De BHV’ er bij brand – Conclusie

Kortom, de taken van BHV’ers bij brandincidenten in bedrijven zijn van vitaal belang voor de veiligheid en het welzijn van werknemers, de bescherming van eigendommen en de continuïteit van bedrijfsactiviteiten. Door middel van effectieve brandpreventie, snelle reactie tijdens noodsituaties en georganiseerde hulpverlening na een incident, vervullen BHV’ers een belangrijke rol binnen bedrijven. Hun training, toewijding en proactieve benadering zijn essentieel voor het creëren van een veilige werkomgeving en het minimaliseren van de impact van brandincidenten. Meer weten over AmbuWerk Nederland? Kijk eens op het Instagram account van AmbuWerk.

Interessante blogs

Lees meer blogs van AmbuWerk Nederland

Redactioneel Team AmbuWerk Nederland
error: