Skip to main content

Algemene voorwaarden

AmbuWerk Nederland

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
‘s-Gravenhage onder nummer: 27363837.
1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. AmbuWerk Nederland: gevestigd aan de Oeverwallaan 130 te ‘s-Gravenhage, handelend onder de naam AmbuWerk Nederland, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie AmbuWerk Nederland een overeenkomst aangaat.
c. Partijen: AmbuWerk Nederland en Opdrachtgever.
d. Opdracht: de in overleg tussen Opdrachtgever en AmbuWerk Nederland bepaalde werkzaamheden en/of diensten, welke door AmbuWerk Nederland ten behoeve van Opdrachtgever zullen worden verricht en de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder de bepaalde werkzaamheden en/of diensten zullen geschieden en derhalve wederzijds zijn overeengekomen, met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek.
e. Overeenkomst: de door partijen online of schriftelijk overeengekomen opdracht.
f. Derden: bij de uitvoering van de opdracht, niet tot de onderneming van AmbuWerk Nederland behorende, ingeschakelde deskundigen, hierbij moet bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, worden gedacht aan EHBO- en BHV-instructeurs.
g. Cursist: de deelnemer aan de door AmbuWerk Nederland aangeboden opleiding(en).
h. Opleiding: een door AmbuWerk Nederland aangeboden cursus of opleiding.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Voor zover tussen partijen schriftelijk niet anders is overeengekomen, zijn de bedingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door AmbuWerk Nederland ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en/of diensten en op iedere opdracht van Opdrachtgever aan
AmbuWerk Nederland , daaronder begrepen iedere vervolg opdracht, gewijzigde opdracht of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever. Derhalve worden eventuele algemene voorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Het niet verlangen van strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden door AmbuWerk houdt niet in dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn dan wel dat AmbuWerk Nederland op enigerlei wijze afstand doet van het recht om op enig moment alsnog stipte naleving van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offerte
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2. De in de offerte genoemde geldigheidsduur is bindend.
3.3. Kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in een offerte binden AmbuWerk Nederland niet.
3.4. De offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
3.5. Wanneer Opdrachtgever een offerte ondertekent, dan worden deze Algemene Voorwaarden door AmbuWerk Nederland als bekend en daarmee als aanvaard beschouwd.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever door middel het (online) inschrijven en het akkoord gaan van de algemene voorwaarden bij een deze (online) inschrijving of het ondertekend retourneren van de offerte aan AmbuWerk Nederland.
4.2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is AmbuWerk Nederland daar niet aan gebonden.
4.3. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door AmbuWerk Nederland en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn degenen die voor of ten behoeve van AmbuWerk Nederland, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
4.4.We verzamelen bij uw aanmelding uw NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum, consumptiegewoonten en geldigheid certificaat/diploma zodat we u persoonlijk kunnen benaderen en informeren over de status van uw inschrijving/registratie/geldigheid. Tevens houden we u op de hoogte van de geldigheid van uw certificaat/diploma en roepen wij u jaarlijks op voor de herhalingsmogelijkheden via een herinneringsoproep naar het bij ons bekend e-mailadres. Nadere informatie kunt u vinden in onze privacyverklaring.

Artkel 5: Prijzen
5.1. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw.
5.2. AmbuWerk Nederland behoudt zich het recht voor om tot het moment van levering te allen tijde de overeengekomen prijs te verhogen met de meerkosten waarmee AmbuWerk Nederland wordt geconfronteerd wegens verhoging van de geldende btw-tarieven dan wel andere heffingen van overheidswege.
5.3. AmbuWerk Nederland behoudt zich het recht voor om tot het moment van levering te allen tijde de overeengekomen prijs te verhogen met de meerkosten waarmee AmbuWerk Nederland wordt geconfronteerd wegens kosten veroorzaakt door valutawijzigingen alsmede prijsverhogingen van de door AmbuWerk Nederland bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
5.4. Indien een prijsverhoging, ten gevolge van hetgeen is bepaald in artikel 5.3., binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt is Opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.
5.5. Indien een prijsverhoging, ten gevolge van hetgeen is bepaald in artikel 5.3., na meer dan drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt en meer dan 10% van de overeengekomen prijs bedraagt, is Opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.
5.6. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever ten gevolge van hetgeen is bepaald in artikel 5.4. en 5.5. is AmbuWerk Nederland niet gehouden tot betaling van enige (schade-)vergoeding.

Artikel 6: Verplichtingen AmbuWerk Nederland
6.1. AmbuWerk Nederland zal de door haar dan wel namens haar te verrichten werkzaamheden en/of diensten goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de opdracht uitvoeren conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. De werkzaamheden en/of diensten worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
6.2. AmbuWerk Nederland zal haar door Opdrachtgever dan wel cursist ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie niet aan derden openbaren of ter beschikking stellen, behoudens en voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de overeenkomst/opdracht, examens, certificering of uit de wet voortvloeiende verplichting.

Artikel 7: Verplichtingen van opdrachtgever
7.1. Opdrachtgever stelt AmbuWerk Nederland in de gelegenheid de werkzaamheden en/of diensten te verrichten.
7.2. Opdrachtgever voorziet AmbuWerk Nederland tijdig van alle, voor de deugdelijke verrichting van de werkzaamheden en/of diensten, benodigde gegevens. AmbuWerk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van de aan AmbuWerk verstrekte informatie. De uitvoeringstermijn van overeenkomst vangt aan op het moment dat Opdrachtgever alle noodzakelijke gegevens aan
AmbuWerk Nederland heeft verstrekt.
7.3. Opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het AmbuWerk Nederland onmogelijk maken de opdracht naar behoren uit te voeren.
7.4. AmbuWerk Nederland is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten door te berekenen aan Opdrachtgever zodra aan artikel 7.1., 7.2. en/of 7.3. geen gevolg wordt gegeven.

Artikel 8: Uitvoering van de opdracht
8.1. AmbuWerk Nederland is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen.
8.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft AmbuWerk Nederland het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door andere medewerkers binnen AmbuWerk Nederland of derden welke niet tot de onderneming van AmbuWerk Nederland behoren.
8.3. AmbuWerk Nederland draagt er zorg voor dat de door haar dan wel namens haar te verrichten werkzaamheden en/of diensten worden verricht door ter zake deskundige personen.
8.4. AmbuWerk Nederland is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8.5. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de opdracht is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever AmbuWerk Nederland schriftelijk in gebreke moeten stellen. Tevens dient Opdrachtgever AmbuWerk Nederland de kans te geven om de verplichtingen uit de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

Artikel 9: Betaling
9.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van facturen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
9.2. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 9.1., dient voor aanvang van de opleiding de volledige betaling van de cursusprijs te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de betreffende
cursist(en) niet gerechtigd is/zijn aan de opleiding deel te nemen. Dit ontslaat Opdrachtgever echter niet van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs, vermeerderd met bijkomende kosten.
9.3. De in artikel 9.1. bedoelde betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Indien Opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is
AmbuWerk Nederland gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
9.4. Indien AmbuWerk Nederland over dient te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag komen de daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen conform het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ aan Opdrachtgever worden berekend met een minimum van € 40,00 en een maximum van 15% van het factuurbedrag.
9.5. Betalingen door Opdrachtgever strekken eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom.

Artikel 10: Lesmaterialen AmbuWerk Nederland
10.1. Schade of breuk toegebracht door Opdrachtgever dan wel de cursist(en) aan lesmaterialen toebehorend aan AmbuWerk Nederland, wordt aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
10.2. Verlies van lesmaterialen toebehorend aan AmbuWerk tijdens de uitvoering van de opdracht, op een aan Opdrachtgever toebehorende locatie, wordt aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding
11.1. AmbuWerk is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst, op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien:
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• er na het sluiten van de overeenkomst aan AmbuWerk Nederland feiten en omstandigheden bekend zijn geworden, die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal komen;
• Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
• er een omstandigheid ontstaat waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
11.2. In geval van opschorting of ontbinding door AmbuWerk Nederland op grond van een omstandigheid zoals is bedoeld in artikel 11.1., is AmbuWerk Nederland op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.
11.3. Indien een situatie, zoals is beschreven in de voorgaande leden van dit artikel, zich voordoet, behoudt AmbuWerk zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen, indien zij directe dan wel indirecte schade lijdt.

Artikel 12: Opleidingen
12.1. AmbuWerk Nederland zal zich naar beste vermogen inspannen om de met Opdrachtgever of cursist overeengekomen opleidings- en/of trainingsdoelstellingen te realiseren.
12.2. Indien Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij (een deel van) het opleidingsbedrag voor de desbetreffende opleiding aan AmbuWerk Nederland verschuldigd.
a. Bij annulering in de vierde of derde week voor de geplande uitvoeringsdatum: 50% van de totale kosten.
b. Bij annulering of verplaatsen van de lesdatum in de tweede week of laatste week voor of op de geplande uitvoeringsdatum of bij niet verschijnen: 100% van de totale kosten.
c. Indien wij na annulering in samenspraak met u de opleidingsdatum naar een door ons aangewezen datum kunnen verplaatsen (open plaats op korte termijn), dan zullen wij voor deze nieuwe lesdag 50% doorbelasten. De factuur voor de eerder geannuleerde lesdag blijft gehandhaafd. U ontvangt een nieuwe factuur 50% voor de nieuw geplande lesdag.
d. Bij inplannen van een nieuwe basisopleiding zijn wij genoodzaakt om opnieuw 100% door te belasten.
12.3. Het in artikel 12.2. bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien Opdrachtgever op of na de eerste cursusdag de overeenkomst tussentijds beëindigt.
12.4. Opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van de opgegeven cursist een ander door hem daartoe aangewezen persoon aan de opleiding deel te laten nemen, mits de aangewezen persoon aan de toelatingsvereisten voor de opleiding voldoet. Opdrachtgever dient zulks, uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de aanvang van de opleiding, schriftelijk onder aanduiding van de aangewezen persoon aan AmbuWerk mede te delen. Hiervoor zal AmbuWerk Nederland per mutatie een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in rekening brengen aan Opdrachtgever.
12.5. AmbuWerk Nederland behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren en/of te verplaatsen naar een andere datum/data of een andere locatie, waarbij Opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat er over en weer een bedrag aan schadevergoeding verschuldigd zal zijn.
AmbuWerk Nederland zal de betreffende cursist(en) van de annulering en/of verplaatsing tijdig op de hoogte stellen.
12.6. Alle op de website van AmbuWerk Nederland genoemde cursuslocaties zijn onder voorbehoud. AmbuWerk Nederland heeft het recht om te allen tijde een cursuslocatie te wijzigen.
12.7. Indien, in geval van overmacht, een training moet worden geannuleerd door AmbuWerk Nederland, behoudt Opdrachtgever het recht op een gelijkwaardige cursus.
12.8. AmbuWerk Nederland is gerechtigd om te allen tijde een cursist tijdens de opleiding te verwijderen, indien:
a. de cursist onvoldoende inzet toont, en/of;
b. de cursist andere cursisten of de docent stoort.
Verwijdering van een cursist ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs.
12.9. Indien Opdrachtgever de cursuslocatie ter beschikking stelt, dient de Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de betreffende locatie daartoe geschikt is. De locatie dient voldoende ruimte te hebben en schoon te zijn. Tevens dient Opdrachtgever op de cursuslocatie kosteloos koffie, thee en een lunch te verzorgen.

Artikel 13: Overmacht
13.1. In geval van overmacht heeft AmbuWerk Nederland het recht, na kennisgeving aan Opdrachtgever, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie.
13.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van AmbuWerk Nederland onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van
AmbuWerk Nederland kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de opdracht voorzienbaar was.
13.3. Als overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door openbare nutsbedrijven of anderszins verstoring van energievoorzieningen, in gebreke blijven met aflevering door overige leveranciers, stakingen en uitsluitingen, verkeersstoornissen, machinedefecten (computers inbegrepen), maatregelen van overheidswege alsmede de gevolgen hiervan, oorlog, mobilisatie, brand- of waterschade, overstroming of andere natuurrampen, diefstal, het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, epidemieën en andere onvoorziene niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen omstandigheden.
13.4. Duurt de overmachtsituatie langer dan één (1) maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, een en ander in overeenstemming met wat verder in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
13.5. In geval van overmacht van AmbuWerk Nederland heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als AmbuWerk Nederland als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
13.6. AmbuWerk Nederland is gehouden Opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich aan de kant van AmbuWerk een geval van overmacht voordoet.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1. AmbuWerk Nederland is met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van de werkzaamheden en/of diensten in het kader van de opdracht redelijkerwijs mag worden vertrouwd.
14.2. Voorzover tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor AmbuWerk Nederland het gevolg zijn van de omstandigheid dat Opdrachtgever diens verplichtingen als bedoeld in artikel 7.1., 7.2. en/of 7.3. niet, niet tijdig, of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is AmbuWerk Nederland daarvoor niet aansprakelijk.
14.3. AmbuWerk Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen en/of stagnatieschade, welke Opdrachtgever mocht lijden door gebreken in de uitvoering van de opdracht.
14.4. In geval niettegenstaande de in artikel 14.3. vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade op AmbuWerk Nederland mocht rusten, dan zal de aansprakelijkheid van AmbuWerk Nederland in ieder geval niet het factuurbedrag van de betreffende opdracht te boven gaan. Het voorgaande geldt eveneens voor directe schade.
14.5. Opdrachtgever vrijwaart AmbuWerk Nederland voor eventuele aanspraken van derden, hierbij moet bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, worden gedacht aan aanspraken van de cursist(en).
14.6. AmbuWerk Nederland gaat er vanuit dat Opdrachtgever alle wettelijke verplichtingen nakomt.
14.7. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Artikel 15: Intellectuele eigendom
15.1. Het door AmbuWerk Nederland aan de cursist(en) verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van Opdrachtgever.
15.2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opleiding(en) alsmede de bijbehorende cursusmaterialen en documentatie blijven berusten bij AmbuWerk Nederland, tenzij een andere rechthebbende op het stuk zelf is aangegeven.
15.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AmbuWerk Nederland zullen door Opdrachtgever geen gegevens, tekstgedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden met het oogmerk op verspreiding.

Artikel 16: Diversen
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van AmbuWerk Nederland op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien AmbuWerk Nederland de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de opdracht.

Artikel 17: Geschillen
17.1. Ieder geschil dat zich tussen partijen mocht voordoen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.
17.2. Op alle door AmbuWerk Nederland gedane aanbiedingen en afgesloten overeenkomsten alsmede op alle uit de uitvoering daarvan voortvloeiende of daarmede nadere (deel)overeenkomsten met Opdrachtgever is met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 18: Slotbepalingen
18.1. Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun rechtskracht behouden.
18.2. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien AmbuWerk Nederland geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
18.3. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01-01-2023.

error: